Opći uvjeti

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („NN“ 107/2007, 19.10.2007.)i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („NN“ br. 114/2012, 21.12.2012.god.) agencija za nekretnine ANNA TOURS d.o.o. donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina ANNA TOURS d.o.o. kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja agencije za posredovanje u prometu nekretnina ANNA TOURS d.o.o.

Nalogodavac

Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog lista. Nalogodavac, prema ovim uvjetima, je i pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog lista, ima udio u vlasništvu ili ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju ili posrednički list potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog lista za nastale obveze odgovara solidarno sa pravnom osobom u ime koje je potpisao Ugovor o posredovanju ili Posrednički list.

2. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina agencije ANNA TOURS d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca, te je uvjetovana potvrdom.
Agencija zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane prodavatelja te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili iznajmljivanja – najma), a da o tome nije pravodobno obavjestio agenciju.

Ponude i obavijesti Agencije primatelj (nalogodavac – kupac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije ANNA TOURS d.o.o. smije prenjeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje mu je agencija ponudila, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Agenciju.

3. UGOVOR O POSREDOVANJU

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor) ANNA TOURS d.o.o. (posrednik) se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.
(3) Nalogodavac i Posrednik su suglasni da se nakon isteka vremenskog perioda od 12 mjeseci Ugovor automatski produžuje za slijedeće vremensko razdoblje od 12 mjeseci, osim ako u prvom periodu Ugovora nije sklopljen Ugovor o kupoprodaji/najmu za nekretninu za koju je posredovano niti Ugovor o posredovanju nije raskinut otkazom bilo koje od ugovorenih strana, a nalogodavac se nije izjasnio do dana isteka prvog perioda.
(4) Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

4. OBVEZE AGENCIJE ANNA TOURS d.o.o. (posrednika) PREMA NALOGODAVCU – PRODAVATELJU

1. sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standarni ili isključivi,     tzv. ekskluzivni);
2. tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovnom poslu između prodavatelja i treće osobe i to pažnjom
dobrog gospodarstvenika;
3. upoznati prodavatelja s tržišnom vrijednosti nekretnine te upozoriti na njene eventualne pravne ili fizičke
nedostatke;
4. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na : 
 • očite nedostatke i moguće rizike u svezi neuređenim zemljišnim stanjem  nekretnine
 • upisana stvarna ili druga prava trećih osoba na nekretninu
 • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani
 • nedostatke građevinske i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu
5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prazentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način
koji odredi agencija te organizirati razgledavanje nekretnine;
6. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o
prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane;
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po pisanom nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su agenciji poznate;
9. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
10. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
12. prisustvovati pri primopredaji nekretnine;
13. u suradnji sa odvjetničkim uredom izraditi Predugovor o kupoprodaji nekretnine, Ugovor o kupoprodaji nekretnine i Tabularnu izjavu;

5. OBVEZE NALOGODAVCA – PRODAVATELJA PREMA AGENCIJI ANNA TOURS d.o.o.

1.
zaključiti Ugovor o posredovanju s Agencijom ANNA TOURS d.o.o., u pisanom obliku standarni ili isključivi (tzv. ekskluzivni);
2. obavijestiti Agenciju ANNA TOURS d.o.o. o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne informacije o nekretnini te dati na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo, odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
3. omogućiti Agenciji ANNA TOURS d.o.o. fotografiranje nekretnine (ili po dogovoru dostaviti Agenciji fotografije odgovarajuće kvalitete) te ju upoznati sa svim okolnostima vezanim za predmetnu nekretninu;
4. osigurati Agenciji ANNA TOURS d.o.o. i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovnog posla razgledavanje nekretnine uz prisutnost djelatnika Agencije;
5. pismenim putem obavijestiti Agenciju ANNA TOURS d.o.o. o svim promjenama vezanim za posredovanu nekretninu što se posebno odnosi na opis, vlasnički status i cijenu nekretnine;
6. isplatiti Agenciji ANNA TOURS d.o.o. proviziju u iznosu od 3 % (tri posto) od utvrđene ukupne kupoprodajne cijene (ili utvrđene vrijednosti nekretnine prilikom pravnog posla kojom ona mijenja vlasnika), u koji iznos nije uključen porez na dodanu vrijednost, odmah pri potpisu predugovora, kupoprodajnog ugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca u ime kapare ili kupovine. Nalogodavac priznaje posredovanje, odnosno Agencija ANNA TOURS d.o.o. ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku proviziju u cijelosti i u slučaju da:
 • Nalogodavac sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu posredovanjem Agencije, sa članovima obitelji kupca ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca ili kupac u njoj ima utjecaj;
 •  Nalogodavac bez objektivnog razloga odustane od prodaje nakon što Agencija nađe osobu za sklapanje ugovora;
7. nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi Agenciji ANNA TOURS d.o.o. sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao;

8. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Agenciji ANNA TOURS d.o.o. troškove koji su nastali tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;

6. OBVEZE AGENCIJE ANNA TOURS d.o.o. PREMA NALOGODAVCU – KUPCU

1.
zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem;
2. nastojati za Nalogodavca naći odgovarajuću nekretninu, pokazati je nalogodavcu te ga dovesti u vezu s prodavateljem koji bi s njim pregovarao o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o najmu, zamjeni i sl.);
3. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje;
4. u suradnji s odvjetničkim uredom izraditi Predgovor o kupoprodaji nekretnina, Ugovor o kupoprodaji nekretnina i Tabularnu izjavu;
5. organizirati ovjeru potpisa prodavatelja i kupca kod javnog bilježnika;
6. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja i zapisnik o primopredaji;
7. ukoliko nalogodavac opunomoći Agenciju ANNA TOURS d.o.o.., ona će za njega također:
 • Podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi;
 • Urediti i predati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na Kupca;
 • Predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama u ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda
 • Stranim državljanima podnijeti zahtijev za ishodovanje OIB-a te ostalih administrativnih poslova vezanih uz kupoprodaju nekretnine
Na upit nalogodavca ANNA TOURS d.o.o. u suradnji s brojim drugim partnerima nudi i usluge:
 • Upravljanja i održavanja nekretnine
 • „POVRATKA INVESTICIJE“ (direktno preko Agencije iznajmljivati kupljenu nekretninu)

7.OBVEZE NALOGODAVCA – KUPCA PREMA AGENCIJI ANNA TOURS d.o.o.

Isplatiti Agenciji ANNA TOURS d.o.o. proviziju u iznosu od 3 % (tri posto) od utvrđene ukupne kupoprodajne cijene (ili utvrđene vrijednosti nekretnine prilikom pravnog posla kojom ona mijenja vlasnika), u koji iznos nije uključen porez na dodanu vrijednost, odmah pri potpisu predugovora, kupoprodajnog ugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca u ime kapare ili kupovine. Nalogodavac priznaje posredovanje, odnosno Agencija ANNA TOURS d.o.o. ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku proviziju u cijelosti i u slučaju da:
 • Nalogodavac sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu posredovanjem Agencije, sa članovima obitelji kupca ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca ili kupac u njoj ima utjecaj ;
8. OSTVARIVANJE PRAVA AGENCIJE ANNA TOURS d.o.o. NA NAKNADU (POSREDNIČKU PROVIZIJU)

Agencija ANNA TOURS d.o.o. stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovnoga posla, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao.
Naknada se isplaćuje Agenciji u trenutku potpisa Predgovora (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) dviju ugovornih strana.
Pravni posao se smatra zaključenim kada su se nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku skapanja Predugovora, Ugovora i/ili polaganja kapare za pravni posao.
Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi Predugovor, Ugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene u Ugovoru o posredovanju ili posredničkom listu.
U posredničku proviziju su uključeni svi troškovi koje je Agencija imala prilikom posredovanja te Agencija naplatom posredničke provizije gubi prava na naknadu istih troškova.
To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da ANNA TOURS d.o.o. u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u običajene aktivnosti posredovanja.
Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela Agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Ugovorena posrednička provizija ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristrojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristrojbi za ishodavanje vlasničkoga lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.
Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa Ugovor koji je bio predmet posredovanja odnosno ako takav Ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju, uvećano za PDV.


CJENIK AGENCIJE ANNA TOURS d.o.o.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje (naplaćuje se od prodavatelja)
3% ali ne manje od 6.000,00 KN
 • Kod nalogodavca s kojim Agencija ANNA TOURS d.o.o. ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u Ugovoru

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje (naplaćuje se od kupca)
3% ali ne manje od 6.000,00 KN
 • Provizija se naplaćuje od kupca samo ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
 • U slučaju u kojem Agencija ANNA TOURS d.o.o. ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u Ugovoru

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak 3% (tri posto) se računa od vrijednosti nekretnine koju je stekla zamjenom

PDV nije uključen u cijenu.

POSREDNIČKA SATNICA
Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s nalogodavcem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 200,00 KN.

8. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen Ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Stranke mogu odustati od Ugovora o posredovanju samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi Agenciji učinjene troškove. Posrednik i Nalogodavac su suglasni da se istekom ugovorenog roka Ugovor ponovo produžuje na isti vremenski period, ukoliko jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ne otkaže Ugovor. Otkazni rok traje 30 dana. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o posredovanju nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.
Kad Ugovor prestane zbog isteka vremena, Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

9. SURADNJA SA DRUGIM AGENCIJAMA

Agencija ANNA TOURS d.o.o. je spremna na suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).

10. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Krku.U Njivicama 22.05.2013. godine

Anna Tours d.o.o.